A A A

Gazdasági Osztály

Gazdasági Osztály feladat- és hatásköre

 1. Adóügyi feladatok

  1. helyi és a gépjármű adó megállapításával, kivetésével, a befizetések fogadásával, beszedésével, felderítésével és nyilvántartásával, a túlfizetések visszautalásával kapcsolatos ügyintézés,
  2. részletfizetés, adómérséklés engedélyezése,
  3. méltányossági kérelmekkel kapcsolatos eljárás,
  4. az adózással kapcsolatos bizonyítványok és igazolások (adó- és értékbizonyítvány, vagyoni igazolás, adóigazolás), költségmentességi hatósági bizonyítvány kiadása, információszolgáltatás,
  5. adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, nyilvántartása, utalása,
  6. végrehajtási, behajtási cselekmények foganatosítása,
  7. adóellenőrzések lefolytatása
 2. Költségvetési és beszámolási feladatok

  1. Az önkormányzati költségvetés tervezetének, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése,
  2. a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok intézése (az önkormányzati költségvetési rendelet alapján),
  3. a hitelfelvétellel, banki szolgáltatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása,
  4. a negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves adatszolgáltatás teljesítése az állam-háztartás igényeinek megfelelően,
  5. a költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok módosítására irányuló javaslatok elkészítése, döntés után annak dokumentálása,
  6. a bankszámlán ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről történő gondoskodás a polgármesterrel történt egyeztetést követően,
  7. a fizetőképesség megtartásáról való gondoskodás,
  8. a házipénztárral kapcsolatos teendők ellátása,
  9. a gazdálkodással, a tulajdonnal és a bizonylati renddel kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az intézményekkel,
  10. az operatív gazdálkodási feladatok szervezése és végrehajtása,
  11. a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (elszámolások, statisztikai jelentések),
  12. a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások aktiválása,
  13. az értékpapírok, hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartása,
  14. a beszámoló valódiságát biztosító és igazoló nyilvántartások vezetése,
  15. intézmények pénzügyi-gazdasági felügyelete,
  16. a költségvetés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
  17. az önállóan működő intézmények, a kistérségi társulás és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása, külön megállapodásban szabályozott módon,
  18. a polgármesteri hivatal és az önkormányzat leltározásával összefüggő feladatok ellátása, pénzügyi kiértékelés,
  19. kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése,
  20. analitikus vagyonnyilvántartás vezetése,
  21. bérszámfejtéssel kapcsolatos iratok határidőn belüli továbbítása a MÁK felé,
  22. járulékfizetés alapjának igazolása,
  23. az osztály feladatköréhez kapcsolódó statisztikai jelentések elkészítése.
 3. Vagyongazdálkodási és intézménygazdálkodási tevékenység

  1. a városháza épületének és az önkormányzat vendégházának üzemeltetése,
  2. a polgármesteri hivatal gépjárműveinek üzemeltetése,
  3. városháza épületében lévő konyha működtetése,
  4. a portaszolgálat, a karbantartó és a takarító munkák ellenőrzése,
  5. a képviselő-testületi és a bizottsági ülések, egyéb rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
  6. az üzemeltetéssel kapcsolatos ügyviteli, karbantartási feladatok végrehajtása, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, a kifizetések teljesítése és elszámolása,
  7. az önkormányzat és intézményeinél felmerülő vagyonbiztosítási ügyek intézése,
  8. szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, készletezése, nyilvántartása,
  9. a polgármesteri hivatal tulajdonában lévő tárgyi eszközök selejtezése, leltározásban való közreműködés,
  10. bélyegzők nyilvántartásának vezetése,
  11. a telefonközpont és a telefonkészülékek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  12. munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása: élelmiszerutalványok beszerzése, nyilvántartása, kiadása,
  13. az önkormányzati vagyonnyilvántartás és vagyonkataszter vezetése,
  14. önkormányzati üzletrészek nyilvántartása,
  15. önkormányzati tulajdonnal érintett gazdasági társaságok közgyűlésén, taggyűlésén való önkormányzati képviselet ellátása meghatalmazás esetén,
  16. elkészíti az önkormányzat középtávú, valamint éves vagyongazdálkodási koncepcióját és figyelemmel kíséri annak realizálását,
  17. előkészíti a képviselő-testületi, és bizottsági hatáskörbe tartozó vagyonhasznosítást,
  18. elemzi az ingatlanvagyon változásának tendenciáit,
  19. közreműködik a szerződések előkészítésében,
  20. lakásbérleti kérelmek fogadása, nyilvántartása, a kérelmezők tájékoztatása, előterjesztések elkészítése döntésre,
  21. befektetők számára kiajánlások, projektek készítése, közreműködés megvalósíthatósági tanulmányok készítésében, az azokhoz kapcsolódó adatok szolgáltatásában és elemzésében,
  22. kapcsolattartás befektetőkkel, a velük történő tárgyalások, együttműködések megszervezése.
 4. Közfoglalkoztatás felügyelete, mezőgazdasági program felügyelete, pénzügyi elszámolása.

 5. Piacfelügyelet

  1. heti piacok, vásárok bonyolítása, szervezési feladatok,
  2. piac rendjének fenntartása, piacrendészeti feladatok ellátása, ellenőrzése,
  3. gombaszakértői tevékenység biztosítása,
  4. nyilvános WC üzemeltetése.
 6. Mezőőri szolgálattal és gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok

  1. Közreműködés állategészségügyi, állattartási és ebrendészeti feladatok ellátásában,
  2. Közterület használattal kapcsolatos vevői nyilvántartások vezetése, hátralékosok felszólítása,
  3. intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése, a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelése vagy tudomására jutása esetén,
  4. mezőőri szolgálat feladatainak koordinálása, ellenőrzése, mezőőri támogatás igénylése,
  5. gyepmesteri telep üzemeltetése.
 7. Nemzetiségi önkormányzatok, Társulások pénzügyi felügyelete.

 8. Saját feladatkörben indított pályázatok pénzügyi lebonyolítása, elszámolása.