A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. április 03.
Megjelent a békési civil szervezetek pályázati felhívása
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet a Békés városban működő civil szervezetek támogatására.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott egyesületek és alapítványok (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

A pályázat célja: A Békés város területén működő civil szervezeteknek a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatást nyújtó szervezet:

Békés Város Önkormányzata

Támogatás formája:                                              

vissza nem térítendő támogatás

 A támogatás célja:

 1. a működéshez szükséges költségek támogatására,

 2. a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek támogatása,

 3. más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítása.

   

A támogatásra fordítható pénzkeret

10.000.000,- Ft

Pályázók köre – támogatási feltételek

A pályázaton részt vehetnek azon civil szervezetek melyek a következő feltételeknek együttesen megfelelnek:

 1. legalább 1 éve működnek,

 2. békési székhellyel vagy békési tagszervezettel rendelkeznek, illetve a békési lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást

 3. korábbi pályázati támogatásokkal elszámoltak

 4. éves beszámolójukat letétbe helyezték.

A pályázaton nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-a által kizárt szervezetek, valamint a 8. §-ban érintett személyek, szervezetek.

Pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton úgy, hogy az legkésőbb 2017. május 30. napján beérkezzen. A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Civil Szervezetek Támogatása

Döntéshozás szempontjai:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés meghozatala során figyelembe veszi:

 

 • a pályázónak a városi közéletben való szerepvállalását,

 • a pályázó szervezet nagyságát,

 • a tervezett program által érintettek számát,

 • a megvalósítandó cél közhasznúságát.

 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  1. a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét,

  2. a bírósági nyilvántartásba vétel számát,

  3. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást,

  1. a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését,

  2. az elérni kívánt pályázati cél leírását,

  3. az igényelt támogatás összegét,

  4. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,

  5. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

  6. a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,

  7. a pályázó szervezet és képviselője összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

    A pályázatokhoz a pályázat kiírója 8 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít. Eredménytelen hiánypótlás esetén a kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.

    Döntéshozatal módja, határideje:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Tanács javaslatának figyelembe vételével, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleménye alapján a beadási határidőt követő soros testületi ülésén, legkésőbb 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírójának joga van a pályázat egy részét vagy egészét indokolás nélkül eredménytelennek minősíteni.

Pályázati adatlap mellékletben letölthető. 

Békés, 2017. március 31.

          Izsó Gábor

          polgármester