A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. május 03.
Kamatmentes kölcsönre alapozhatnak a helyi vállalkozók
Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2017. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére a településen megvalósuló beruházások támogatására.

A pályázat keretében az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt nyújt azon egyéni vállalkozók, őstermelők illetve gazdasági társaságok részére, amelyek vállalják, hogy a megvalósított beruházás eredményeként szervezetükön belül új álláshelyet hoznak létre, de legalább az alkalmazottak állománya nem csökken. A létszámadatokat a támogatás visszafizetésének időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal ellenőrizteti.

Támogatást nyújtó szervezet: Békés Város Önkormányzata

Támogatás formája: kamatmentes kölcsön

Támogatási cél: Békés város közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és/vagy megtartó beruházások támogatása

Támogatás mértéke:

 • Minimum: 500.000 Ft,
 • Maximum:
  • a számlákkal, adásvételi szerződésekkel igazolt költségek nettó összege azoknál a pályázóknál, ahol a beruházás ÁFA-ját visszaigényelték
  • a számlákkal, adásvételi szerződésekkel az igazolt költségek bruttó összege azoknál a pályázóknál, ahol a beruházás ÁFA-ját nem igényelték vissza.

Saját forrás: nem kerül megállapításra.

A pályázat alapján nyújtott támogatások általános csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108 cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet –. (a továbbiakban: bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

Csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. A támogatást nyújtó a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatást ad.

Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

Pályázni lehet:

Tárgyi eszköz vásárlására, ha a pályázatban megjelölt eszközvásárlás a Vállalkozói Alapból nyújtott kamatmentes kölcsön igénybevételével és egyéb forrásokból (önerő, banki hitel, stb.) megvalósítható és az eszközvásárlással a meglévő alkalmazotti létszám vagy még további munkavállalók foglalkoztatása biztosítottnak látszik.

A támogatás felhasználását a tárgyi eszköz megvásárlását igazoló számla benyújtásával szükséges igazolni legkésőbb 2017. november 30. napjáig.

A pályázónak a pályázatban minden esetben be kell mutatni a tervezett beruházást azzal összefüggésben, hogy milyen hatása van a munkahelyteremtésre, illetve a munkahely megőrzésére.

 

Elszámolható költségek:

A beruházás megvalósításához, illetve a vállalkozás elindításához kapcsolódó számlák (például: gép, berendezés, haszongépjármű, stb.).

Pályázók, kedvezményezettek köre:

A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, őstermelő és őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező regisztrált termelő, amelynek nincs köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és vállalja, hogy szervezetében új álláshelyet hoz létre, de legalább az alkalmazottak munkajogi létszáma a kölcsön visszafizetésének időszakában (2, indokolt esetben 3 év) nem csökken.

Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Nem nyújtható támogatás azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított 10 évig megőrizni.

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Egyéni vállalkozók esetén érvényes vállalkozói igazolvány másolata
 2. Őstermelők esetén érvényes őstermelői igazolvány, vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező regisztrált termelő esetén az erről szóló igazolás másolata
 3. Gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata
 4. NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás, mely szerint a pályázónak nincs köztartozása, ennek hiányában a kérelem benyújtásáról szóló igazolás vagy a köztartozás mentes adatbázisból lekért igazolás becsatolása
 5. A helyi önkormányzat igazolása, mely szerint a pályázónak nincs köztartozása
 6. A beruházás műszaki leírása, költségkalkulációja, a megvalósítás pénzügyi forrásainak bemutatása, árajánlatok, vagy már meglévő számlák, szerződések másolatának csatolása. A támogatás igényléséhez szükséges annak bemutatása, hogy a beruházás megvalósulása után milyen hatással lesz a működésre, az eredményességre és az alkalmazottak munkajogi létszámára.
 7. A pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
 8. A pályázó nyilatkozata a pályázat beadásának időpontjában meglévő munkajogi létszámról
 9. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Pénzügyi Bizottság, a Vállalkozói Tanács és a Képviselő-testület tagjai megismerhetik
 10. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat a Polgármesteri Hivatal kezelje
 11. A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy elfogadja a pályázati kiírás feltételeit.
 12. A vállalkozás nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás által a megelőző három pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásokról.           

Beadás módja és határideje:

Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton úgy, hogy az legkésőbb 2017. június 9-én 12 óráig beérkezzen. A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Vállalkozói Alap Pályázat

Támogatási feltételek:

A kamatmentes kölcsön azon vállalkozás részére nyújtható, amely elfogadja, illetve tudomásul veszi a pályázat alábbi feltételeit:

 1. A pályázatokat a beadási határidő lejárta után a Pénzügyi Bizottság bontja, a kiírási feltételek szempontjából megvizsgálja, értékeli és egy alkalommal hiánypótlást írhat elő 3 napos határidővel. Az előkészített pályázatokat ajánlásra a Vállalkozói Tanácsnak továbbítja.
 2. A pályázatokról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata és a Vállalkozói Tanács ajánlása alapján dönt, legkésőbb 2017. június 29. napjáig.
 3. A kamatmentes kölcsön-szerződést a nyertes pályázókkal Békés Város Önkormányzata a döntéstől számított 30 napon belül megköti. A kamatmentes kölcsön törlesztését a támogatott a kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel kezdi meg.
 4. A beruházás Békés Város közigazgatási területén jött/jön létre. A támogatás visszafizetésének időszakában (2 vagy 3 év) a munkáltató által alkalmazottak munkajogi létszáma nem csökkenhet.
 5. A kölcsön felhasználását a tárgyi eszköz megvásárlását igazoló számla benyújtásával szükséges igazolni legkésőbb 2017. november 30. napjáig. Ezt követően a vállalkozás a támogatás folyósításától számított egy éven belül beszámolót készít, melyben bemutatja a megvalósult beruházást, annak hatását a vállalkozás működésére, eredményességére, valamint az alkalmazottak munkajogi létszámát az időszak végén. A vállalkozás eredeti számlák, adásvételi szerződés, tárgyi eszköz nyilvántartás becsatolásával számol el a kölcsön összegével, amelyeket ellenőrzés és másolás után a Polgármesteri Hivatal a támogatottnak visszaküld.
 6. A támogatás időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenőriztetni a beruházás megvalósulását, a foglalkoztatás teljesülését, ennek érdekében a vállalkozó székhelyére, telephelyére beléphet, irataiba betekinthet. A vállalkozó az ellenőrzést tűrni köteles.
 7. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a vállalkozó a pályázatban, illetve a kölcsönszerződésben megállapított feltételeket nem tartja be, vagy az ellenőrzést nem teszi lehetővé, a kölcsön visszafizetése azonnal esedékessé válik, és azt a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten, 8 napon belül meg kell fizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára.
 8. Abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetése a 7. pont alapján történik, vállalkozó kizárja magát a következő 3 év során meghirdetett Vállalkozói Alap pályázatokból.
 9. A kölcsön visszafizetésnek biztosítékául 2 fő kézfizető kezes kötelezettségvállalása szükséges a kölcsönszerződés megkötésekor.
 10. A kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jelzáloggal terhelhető ingatlan felmutatása a jóváhagyott összeg jelzálogként való bejegyzéséhez az ingatlan nyilvántartásba.
 11. A jelzálogjog bejegyzésének és törlésének földhivatali eljárási díja a pályázót terheli.
 12. A kölcsön folyósítása a kölcsönszerződésben egyedileg kerül megállapításra.

 A visszafizetés feltételei:

 1. Türelmi idő: a folyósítástól számított 3 hónap.
 2. A visszafizetés határideje: 2 év, indokolt esetben (erről a kiíró dönt) 3 év.
 3. A teljesítés havi egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően a tárgyévi fizetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó ütemezés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető, amennyiben erről a felek külön megállapodnak.
 4. Nem fizetés esetére a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg az adós felhatalmazó levelet állít ki azonnali inkasszóra az önkormányzat javára.

A kiíró joga:

Előnyben részesíthető az a pályázat, amelynek eredményeként munkahelyteremtés (alkalmazotti létszám növekedése) jön létre.

A pályázat kiírójának joga van a pályázatok egy részét vagy egészét indoklás nélkül eredménytelennek minősíteni.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, amelynek benyújtója részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos döntés előkészítésében, és aki maga is döntéshozó pozícióban van (vállalkozó, őstermelő vagy gazdasági társaságban társas vállalkozó).

Békés, 2017. április 27.

 

Izsó Gábor sk.

 polgármester

 

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. egyéni vállalkozók, őstermelők esetén érvényes vállalkozói, őstermelői igazolvány másolata
 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata
 3. NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás, miszerint a pályázónak nincs köztartozása vagy a köztartozás mentes adatbázisból lekért igazolás becsatolása
 4. A helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolása, mely szerint a pályázónak nincs köztartozása
 5. a pályázó nyilatkozata, miszerint nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás  alatt
 6. a pályázó nyilatkozata a 2016. évi statisztikai átlaglétszámáról
 7. a pályázó nyilatkozata a pályázat beadásának időpontjában meglévő munkaügyi létszámáról
 8. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatát a Pénzügyi Bizottság, a Vállalkozói Tanács és a képviselő-testület tagjai megismerhetik
 9. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat a Polgármesteri Hivatal kezelje
 10. A vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásokról.
 11. Nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatásokról

Az 1-4. sz. mellékleteket a pályázónak kell beszereznie, az 5-11. sz. mellékletek elkészítéséhez az alábbiakban találhatnak mintákat.