A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. október 24.
Álláspályázat - Igazgató
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgató (magasabb vezető)beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2019.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása

Szakmai feladatok: intézmény szakmai programjának kidolgozása és végrehajtása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998. NM. r. 2. mell. és az 1/2000. SzCsM r. 3. mell. 3., 6.1, 6.2, 7.2., 7.3, 7.4, 8.1. pontjában az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyike,

• gyermekjóléti, szociális - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Diplomamásolat(ok)

• Erkölcsi bizonyítvány

• Szakmai önéletrajz

• Vezetői program

• Szakmai gyakorlat igazolása

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• Nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

• Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9449/2017. , valamint a beosztás megnevezését: szociális munkás.

• Személyesen: Izsó Gábor elnök, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A bírálóbizottság javaslata alapján a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bekesvaros.hu - 2017. október 23.