A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. április 12.
Civil szervezetk támogatása
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet a Békés városban működő civil szervezetek támogatására.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott egyesületek és alapítványok (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.

A pályázat célja: A Békés város területén működő civil szervezeteknek a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.

Támogatást nyújtó szervezet:                    Békés Város Önkormányzata

Támogatás formája:                                   vissza nem térítendő támogatás

A támogatás célja:

a)     a működéshez szükséges költségek támogatására,

b)     a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek támogatása,

c)     más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének biztosítása.

A támogatásra fordítható pénzkeret:        3.000.000,- Ft

Pályázók köre – támogatási feltételek

A pályázaton részt vehetnek azon nem kiemelt civil szervezetek, melyek a következő feltételeknek együttesen megfelelnek:

a)     legalább 1 éve működnek,

b)     békési székhellyel vagy békési tagszervezettel rendelkeznek, illetve a békési lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást,

c)     korábbi pályázati támogatásokkal elszámoltak,

d)     éves beszámolójukat letétbe helyezték.

A pályázaton nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a által kizárt szervezetek, valamint a 8. §-ban érintett személyek, szervezetek.

Pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet.

A pályázatot Békés Város Polgármesterének címezve (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton úgy, hogy az legkésőbb 2018. május 31. napján beérkezzen. A borítékon kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Civil Szervezetek Támogatása

Döntéshozás szempontjai:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a döntés meghozatala során figyelembe veszi:

a)     a pályázónak a városi közéletben való szerepvállalását,

b)     a pályázó szervezet nagyságát,

c)     a tervezett program által érintettek számát,

d)     a megvalósítandó cél közhasznúságát.

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 

a)     a pályázó nevét, címét, adószámát, képviselője nevét, elérhetőségét,

b)     a bírósági nyilvántartásba vétel számát,

c)     a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást,

d)     a pályázó pénzintézetének megnevezését, számlaszámának megjelölését,

e)     az elérni kívánt pályázati cél leírását,

f)      az igényelt támogatás összegét,

g)     a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,

h)     a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

i)      a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,

j)      a pályázó szervezet és képviselője összeférhetetlenségi nyilatkozatát.

A pályázatokhoz a pályázat kiírója 8 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít. Eredménytelen hiánypótlás esetén a kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.

Döntéshozatal módja, határideje:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Tanács javaslatának figyelembe vételével, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleménye alapján a beadási határidőt követő soros testületi ülésén, legkésőbb 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírójának joga van a pályázat egy részét vagy egészét indokolás nélkül eredménytelennek minősíteni.