A A A
Gépjárműadó

Az adóztatási feladatokat:

a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.

Az adó tárgya:

 • a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi,
 • Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű.

Az adó alanya:

a gépjármű a hatósági nyilvántartásban szereplő üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa.

Az adókötelezettség kezdete:

 • Használt ( a forgalomból ki nem vont) gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1. napja,
 • Új gépjármű vásárlása/gépjármű forgalomba helyezése (ideértve a külföldről behozott gépjárművek forgalomba helyezését is) esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napja,
 • „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén a rendszámtábla kiadásának napja.

Az adókötelezettség megszűnése:

Gépjármű eladása esetén az eladást követő év január 1. napján (amennyiben az adózó a tulajdonjogában bekövetkezett változást bejelentette az Okmányirodában/ Kormányablakban, vagy a hatósági nyilvántartásba újabb tulajdonos/üzembentartó került bejegyzésre),

Forgalomból történő kivonás esetén (a hatósági nyilvántartásban szereplő bármely kivonás –pl: ideiglenes, végleges, gépjárműadó fizetés elmulasztása miatti stb.)  a kivonást követő hónap 1. napja, kivéve: ha a kivonást kérelmező a gépjárművet a kivonást követő hónapban újra forgalomba helyezi.

Az adófizetési kötelezettség szüneteltetése:

az adóalany kérelmére, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

Az adómentesség:

A mentesség igénybevételéhez az adóalanynak bevallást kell benyújtania.

a) az adóalany költségvetési szerv,

b) alapítvány, egyesület a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

e) tűzoltó szerkocsi,

fa) súlyos mozgáskorlátozott adóalany gépjárműve,

fb) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő (adóalany) gépjárműve,

fc) cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő (adóalany) gépjárműve,

az fa, fb, fc pontokban felsorolt mentességek esetén: egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

g) környezetkímélő gépkocsi. (A tisztán elektromos, a külső töltésű hibrid elektromos, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű, valamint a nulla emissziós gépkocsi minősül környezetkímélő gépkocsinak)

h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,

i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű.

Az adó alapja és mértéke:

a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,

mértéke:

 • a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

 

 • az autóbusz, a lakókocsi, a lakó pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,
 • a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával,
 • nyerges vontató esetében a nyerges vontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyerges vontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

mértéke:

 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft,
 • az előző csoportba nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Adókedvezmény:

tehergépjárművek esetében (a KÖHÉM rendelet alapján)

Az adó megfizetése pótlékmentesen:

 • ha az adófizetési kötelezettség egész évben fennáll: két egyenlő részletben március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig,
 • az időarányosan megállapított adót: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

Az adó megfizetése:

a 11998707-04606811-00070072 gépjárműadó számlára történhet csekken vagy átutalással.

Bevallási kötelezettség:

az adózót csak az adómentesség igazolása, az adómentesség megszűnése, a gépjármű jogellenes elbirtoklása esetén terheli.

A gépjárműadó megállapítása:

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatszolgáltatása alapján indul.