A A A
Házassági szándék bejelentése

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

Békés Város Anyakönyvvezetője

Szász Imréné anyakönyvvezető (18-as iroda)

Illetékességi terület

az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

A házasságkötési eljárás - beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonat is - illetékmentes.

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A Polgári Törvénykönyv alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással. Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelentik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük. A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni. A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi.

Ügyintézéshez szükséges iratok

Szükséges okiratok:

  • A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele,
  • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • A házasulók születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

A házasulók családi állapotának igazolása céljából:

  • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását igazoló jogerős bírósági végzés, vagy olyan házassági kivonat, amely tartalmazza a válás tényét
  • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat
  • az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot
  • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat és közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
  • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat.

Ügyintézéshez szükséges további iratok, külföldi állampolgárságú házasuló esetén

  • tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait (születési név, születési hely, születési idő, apja és anyja neve) nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.

Amennyiben külföldi állampolgárságú házasuló nem érti, és nem beszéli a magyar nyelvet, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 52. § (2) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.

Az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti a Békés Megyei Kormányhivatalhoz annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.