A A A
Köztemetés

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatáskörben eljárva Békés Város Polgármestere

Eljáró hatóság, kérelem előterjesztésének helye

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Ha a haláleset Békés városban következik be, Békés Város Önkormányzata – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. Ha ilyen személy fellelhető, Őt határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

Az eljáró hatóság a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Ügyintézéshez szükséges iratok

  • halotti anyakönyvi kivonat vagy halottvizsgálati bizonyítvány
  • ha fellelhető, az eltemettetésre köteles személy nyilatkozata