A A A
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele

Békés Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2006. (VI. 30.)

r e n d e l e t e

 

a közterület-használatról

 

13. §

Közterület bontása

 

(1) a) Közterületet Békés Város Polgármesterének engedélye nélkül felbontani csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett bontást polgármesternek egy munkanapon belül be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a helyreállítás várható időpontját, és el kell küldeni a terület helyszínrajzát. A bejelentés elmaradásából keletkező károkért a mulasztó felel.

b) A közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása alatt a forgalom ideiglenes szabályozásáról és a munkálatokkal kapcsolatos egyéb élet- és vagyonbiztonsági intézkedésekről a közmű kezelője, ill. üzemeltetője köteles gondoskodni.

(2) Ha a közutat, illetve tartozékát nem közlekedési célból a kezelő vagy a tulajdonos hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelme alapján – az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásában előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi. A pótdíj az igénybevételi díj összegének ötszöröse.

(3) Amennyiben a közút igénybevétele során az érintett útfelület több mint 50%-át felbontják, az igénybevevő köteles az utat teljes szélességben, az eredeti burkolattal azonos módon újjáépíteni.

(4) Abban az esetben, ha a bontás az útfelület legfeljebb 25%-át érinti, az igénybevevő köteles az utat az útpálya fél szélességében helyreállítani.

(5) Járda bontása esetén a bontást kérő köteles a járda burkolatát teljes szélességben újjáépíteni, amennyiben az műszakilag lehetséges.

(6) Ha a bontással érintett útszakaszon szerelvény van, azt eredeti szintre kell helyezni, továbbá a szegéllyel és útburkolati jellel ellátott felületeket az eredetivel azonos módon kell helyreállítani.

(7) Foltonkénti útbontás esetén a felbontott területnél nagyobb terület helyreállítása is előírható.

(8) A közterület helyreállítási munkáinál a füvesítés és növénytelepítés költségének megállapításakor a garanciális időn belüli gondozási munkát is figyelembe kell venni.

(9) November 15. és március 15. közötti időszakban közút, közterület felbontása csak hibaelhárítási munkálatok miatt, valamint az időjárás függvényében engedélyezhető.

(10) A Békés Városközpont szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 42/2007. (IX.7.) KT. rendelet alapján a városközpont területén légvezeték nem helyezhető el, a villamos energia-, távközlési-, kábel TV és optikai kábel vezetése csak földkábelen történhet.

(11) Új burkolat, zöldterület elkészültétől, felújításától számított 5 éven belül közterület-bontási engedély csak különösen indokolt esetben adható ki.

(12) A közút és járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás ideje alatt (a végleges helyreállításig) a bontást kérő köteles gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről és a folyamatos helyreállításról.

(13) A munkavégzés befejezése után nyíltárkos geodéziai bemérési vázlatot kell benyújtani.

(14) A közterület, közút és tartozékai felett vagy alatt közművezeték, illetve közműlétesítmény elhelyezése esetén egyszeri megváltási díjat állapíthat meg a polgármester.