A A A
Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatáskörben eljárva Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

 • Kertész Eszter ügyintéző (36-os iroda)
 • Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)

Kérelem előterjesztésének helye

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 1.

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Békés Város Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, eladósodott, de fizetőkészséget mutató családok adósságterheinek enyhítése és lakhatási feltételeik megőrzése, körülményeik javítása céljából önkormányzati adósságkezelési szolgáltatást nyújt.

Önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az adóssággal érintett ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a közüzemi szolgáltatónál fogyasztóként, a Békési Városgondnokságnál bérlőként megnevezett személy, illetve több szerződő fél esetén a kérelem nyomtatványon az adósok által felhatalmazott személy

 • akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át (28.500 Forint), egyedül élő esetében annak 150 %-át (42.750 Forint), és
 • akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
 • aki - komfortfokozattól függetlenül - a meghatározott minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás körébe vonható adósságtípus

 • a víz- és csatornahasználati díjtartozás,
 • az áramdíj tartozás,
 • a gázdíj tartozás.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező és családtagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
 • a közüzemi szolgáltató által kiállított irat az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről,
 • az adósságkezelési tanácsadó javaslata a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására.

Jövedelemigazolás

 • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás
 • nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a megállapított ellátás összegéről szóló igazolás
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata
 • álláskereső vagy álláskeresési járadékban részesülő személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolás
 • a gyermektartásdíj vagy egyéb jellegű tartás megállapításáról szóló jogerős határozat, és a teljesítés igazolásáról szóló irat

Az ellátás megállapítását kizáró feltételek

Nem állapítható meg önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás, ha a kérelmező vagy az ingatlanban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy

 • a lakott és támogatni kért lakáson kívül további forgalomképes ingatlannal rendelkezik,
 • a lakás egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedi, nem lakás céljára használja,
 • a lakásra tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötöttek,
 • önkényesen elfoglalt lakásban laknak,
 • az általa lakott lakáson kívüli, részben vagy egészben a tulajdonát képező lakáshoz kéri a támogatást,
 • gépjármű tulajdonnal rendelkezik.