A A A
Önkormányzati gyógyszerköltség támogatása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatáskörben eljárva Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság, kérelem előterjesztésének helye

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

 • Kertész Eszter ügyintéző (36-os iroda)
 • Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Önkormányzati gyógyszerköltség támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában

 • az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át (59.850 Forint),
 • egyedül élő esetében a jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250. Forint),

és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át (5.700 Forint), továbbá nem jogosult alanyi-, normatív vagy 2016. február hó 28. napjáig méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátásra.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező és családtagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
 • a háziorvos által kiadott igazolás alapján az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló gyógyszertár által kiállított igazolás a gyógyító ellátás költségéről, és
 • a járási hivatal által közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása tárgyában hozott, jogerőre emelkedett határozat.

Jövedelemigazolás

 • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás
 • nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a megállapított ellátás összegéről szóló igazolás
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata
 • álláskereső vagy álláskeresési járadékban részesülő személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolás
 • a gyermektartásdíj vagy egyéb jellegű tartás megállapításáról szóló jogerős határozat, és a teljesítés igazolásáról szóló irat

A támogatás érvényesítésének helye