A A A
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Hatáskör címzettje

Békés Város Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság

Eljáró hatóság

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

 • Kertész Eszter ügyintéző (36-os iroda)
 • Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, és illetékmentes

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (39.900 Forint),
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az alábbi feltételeknek;
   • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
   • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és
    a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, és a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
 • családban élőknél pedig a 130%-át (37.050 Forint),
  feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen meghatározott értéket.

A kérelemben, a jövedelemnyilatkozatban, és a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult

 1. gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére,
 2. akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennáll tárgyév augusztus hónapjában, illetve a tárgyév november 1-én fennáll a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatásra, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában,
 • a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A támogatás időtartama

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy év időtartamra, de legfeljebb a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, 25. életévének betöltéséig állapítható meg.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező és családtagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, személyi igazolvány, lakcímkártya
 • iskolalátogatási igazolás (nagykorú fiatal felnőtt esetében)
 • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírósági határozat
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó hatályos irat

Jövedelemigazolás

 • havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás
 • nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a megállapított ellátás összegéről szóló igazolás
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata
 • álláskereső vagy álláskeresési járadékban részesülő személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolás
 • a gyermektartásdíj vagy egyéb jellegű tartás megállapításáról szóló jogerős határozat, és a teljesítés igazolásáról szóló irat

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozók

Az egy főre számított jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
 2. 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 3. 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
 4. 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
 5. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
 6. az a)–e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.