A A A
Kamatmentes kölcsön formájában biztosított önkormányzati segély

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatáskörben eljárva Békés Város Polgármestere

Eljáró hatóság

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

 • Kertész Eszter ügyintéző (36-os iroda)
 • Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)

Kérelem előterjesztésének helye

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 1.

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyt nyújt, amely - a visszafizetés biztonsága miatt - akkor nyújtható, ha az egy főre számított jövedelem eléri vagy meghaladja

 • család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050 Forint),
 • egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Forint).

A kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyben részesülő személlyel az önkormányzat nevében a polgármester kölcsönszerződést köt.

A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély alkalmankénti mértéke legfeljebb 25.000 Forint, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb 60.000 Forint.

A kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap, a visszafizetés kezdete a folyósítást követő második hónap 5. napja.

A kamatmentes kölcsön ismételt megállapításának feltétele a korábban igénybe vett kamatmentes kölcsön teljes összegének visszafizetése.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező és családtagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
 • a létfenntartást veszélyeztető, a rendkívüli vagy kritikus élethelyzetet valószínűsítő dokumentum,
 • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. A kérelmet ebben az esetben a haláleset napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Jövedelemigazolás

 • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás
 • nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a megállapított ellátás összegéről szóló igazolás
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata
 • álláskereső vagy álláskeresési járadékban részesülő személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolás
 • a gyermektartásdíj vagy egyéb jellegű tartás megállapításáról szóló jogerős határozat, és a teljesítés igazolásáról szóló irat