A A A

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik

Az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (4) bekezdése alapján a Békési Polgármesteri Hivatal mint adatkezelő (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) az alábbi tájékoztatást adja a személyes adatoknak a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jogszabályokban meghatározott feladat-és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

1. Az Adatkezelő alapvető adatai:

Békési Polgármesteri Hivatal

Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Weblap: www.bekesvaros.hu

Telefon: +36-66-411-011

Az adatkezelő képviselője: Tárnok Lászlóné jegyző

Adatvédelmi tisztviselő: Szabóné dr. Vass Orsolya

E-mail: adatvedelmi-tisztviselo@bekesvaros.hu

2. Az adatkezelés célja

A Polgármesteri Hivatal jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörei keretében jár el, rendkívül sokfajta egyedi ügytípusban. Ezen ügytípusok megtalálhatóak Békés város fent megjelölt honlapján.

3. A személyes adatok kezelése tekintetében az ügyfeleket megillető jogok

Amennyiben Önről a Polgármesteri Hivatal adatot kezel, a GDPR alapján a következő jogok illetik meg:

hozzáférés – kezelt személyes adataihoz hozzáférjen, tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, tárolásuk tervezett időtartamáról, illetve azon személyek köréről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (GDPR 13-15. cikk),

helyesbítés – kezelt személyes adatai vonatkozásában a pontatlan adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését kérje (GDPR 16. cikk),

törlés – kezelt személyes adatait meghatározott feltételek fennállása esetén töröltesse, elfeledtethesse (GDPR 17. cikk),

adatkezelés korlátozása - kezelt személyes adatai vonatkozásában meghatározott feltételek teljesülése esetén korlátozza azok kezelését (GDPR 18. cikk),

adathordozhatóság –a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná (GDPR 20. cikk),

tiltakozás adatkezelés ellen – kezelt személyes adatai tekintetében tiltakozzon az adatkezelés, illetve az automatikus adatkezelés, profilalkotás ellen (GDPR 21. cikk),

jogorvoslat – személyes adatai kezelése tekintetében, jogai védelme érdekében az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen.

3.1 Hozzáférés

A GDPR 13-15. cikkei alapján a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatni Önt arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor emellett jogosult információt kapni a következőkről is:

az adatkezelés célja, jogalapja, illetve hogy az adatkezelés elmaradása milyen jogkövetkezményekkel járhat,

a személyes adatok kategóriái,

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

a személyes adat tárolásának (tervezett) időtartama,

az érintettek érvényesíthető jogai,

a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz benyújtásának lehetősége,

ha a személyes adat forrása nem Ön, akkor a megszerzés forrására vonatkozó minden elérhető információ,

automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információk,

személyes adat harmadik országba történő továbbítása esetén a megfelelő garanciák.

3.2 Helyesbítés

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a Polgármesteri Hivatal által kezelt, pontatlan személyes adatát kérésére a Polgármesteri Hivatal helyesbítse, illetve az adatkezelés céljára figyelemmel kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

3.3 Törlés

Érintettként Ön jogosult arra bizonyos feltételek fennállása esetén, hogy a Polgármesteri Hivatal által kezelt személyes adatainak törlését kérje.

A törlést indokoló körülmények a következők lehetnek:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre gyűjtötték vagy más módon kezelték,

Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a személyes adatok kezelését a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében végzi. Ennek alapján ezekben az esetekben a törlés joga Önt mint érintettet nem illeti meg! (GDPR 17. cikk (3) b) és c) pontok)

3.4 Adatkezelés korlátozása

Érintettként Ön jogosult arra bizonyos feltételek fennállása esetén, hogy korlátozza a Polgármesteri Hivatal által kezelt személyes adatainak kezelését.

A korlátozást indokoló körülmények a következők lehetnek:

Ön vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a polgármesteri Hivatal ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,

az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a törlésüket, ehelyett kéri azok kezelésének korlátozását,

a Polgármesteri Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a személyes adatok korlátozás alá esnek, az ilyen adatokat a tárolás kivételével más módon csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni. Emellett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy más tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni ezeket a személyes adatokat.

3.5 Adathordozhatóság

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a Polgármesteri Hivatal által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná – amennyiben a személyes adat vagy a személyes adat kategóriájának kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adathordozhatóság joga korlátozottan érvényesíthető, figyelemmel arra, hogy a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében történik a személyes adatok kezelése.

3.6 Tiltakozás adatkezelés ellen

Érintettként Ön jogosult arra bizonyos feltételek fennállása esetén, hogy tiltakozzon a Polgármesteri Hivatal általi adatkezelés ellen.

A tiltakozás akkor lehetséges, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Polgármesteri Hivatal, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a személyes adatok kezelését a legtöbb esetben közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében végzi. Ennek alapján ezekben az esetekben a tiltakozás joga Önt mint érintettet nem, vagy csak korlátozottan illeti meg!

Tiltakozás esetén a Polgármesteri Hivatal nem kezelheti tovább a személyes adatot, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.7 Jogorvoslat

Bejelentés a felügyeleti hatósághoz

A felügyeleti hatósági feladatokat Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) látja el. A NAIH felé bejelentéssel élhet minden állampolgár személyes adatai kezelésével kapcsolatosan.

A NAIH elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400

Telefax: +36-1-391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslat

Személyes adatai kezelésére vonatkozóan az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert választása szerint a lakhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken indíthatja meg.

4. Bejelentés, kérelem, panasz benyújtása

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatosan bármilyen tájékoztatást igényelne, kérdése van vagy panaszt szeretne tenni, kérelmét az alábbi címekre küldheti:

Személyesen ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban

Postai úton: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

Elektronikusan: adatvedelmi-tisztviselo @bekesvaros.hu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által közölt címre.

5. Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi” (GDPR 4. cikk 12. pont).

Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira nézve, a Polgármesteri Hivatal indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatás során a Polgármesteri Hivatal ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint a Polgármesteri Hivatal által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.