A A A

Aktuális hírek

2018. január 03.
Szénnel segítjük a nehéz helyzetben élőket
Békés Város Önkormányzata vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szenet biztosít a Békés városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen ténylegesen ott tartózkodó személy részére, aki
  1. aktív korúak ellátására jogosult, vagy

  2. időskorúak járadékára jogosult, vagy

  3. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 22. §-a szerint fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy

  4. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés g) és h) pontjai szerint emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek törvényes képviselője, vagy

  5. települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

  6. települési gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy 

  7. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-ában szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

Szén biztosítható továbbá annak a 70. életévét betöltött egyedül élő személynek, akinek jövedelme nem haladja meg a 100.000 Forint összeget, és ezt hitelt érdemlően, jövedelemigazolással igazolja.  

A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik. 

A kérelmeket 2018. január 12. napjáig lehet előterjeszteni a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a feltételnek megfelelnek és határidőben érkeztek – el kell utasítani.

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai minden kérelem vonatkozásában helyszíni szemlével ellenőrzik, hogy az ingatlan szénnel fűthető-e.