A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. december 01.
Önkormányzati ingatlan értékesítése - Békés, Szarvasi u. 2.
Békés Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi u. 2

Tel.szám: 66/411-011

 

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

5630 Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti, 4003/11/A/21 helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes, teljesen közművesített.

Az ingatlan induló ára: 17.000.000,- Ft

 

5. Pályázati feltételek:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv. 3. § (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A pályázathoz csatolni kell:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi u. 2.

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok kizárólag postai úton nyújthatóak be. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az 5630 Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti, 4003/11/A/21 helyrajzi számú, üzlethelyiség megvételére”

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon belül köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 

9. Fizetési feltételek:

Az adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben.

 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó nevét, címét

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

 

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2020. december 31.

 

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

13. A kiíró jogai:

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy az érvényes ajánlatot esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

14. Pályázatok elbírálása:

A versenytárgyalás lefolytatása Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottsága hatáskörébe tartozik a Vagyonrendelet 4. melléklete alapján. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a bizottsági jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja.

 

 

15. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.