A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. december 16.
Bérbeadó lakás - Veres P. tér 9. II. em. 40. - pályázat
Békés Város Önkormányzata szociális helyzetük alapján rászoruló pályázók részére bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlant: Az ingatlan címe: 5630 Békés, Veres P. tér 9. II. emelet 40. Alapterület, szobaszám, komfortfokozat: 28 m2, 1 szoba, komfortos Fizetendő lakbér összege: bruttó 13.916,- Ft

 

A bérleti szerződés 1 év határozott időre jön létre, mely rászorultság további fennállása esetén a bérlő indokolt kérésére– a lejárat napját követő 15 napon belül – 5 alkalommal újabb 1 éves határozott időre meghosszabbítható.

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az arra rendszeresített nyomtatványon, mely átvehető a Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 30. számú irodájában. A pályázat benyújtását követően az adattartalom módosítására, illetve mellékletek utólagos becsatolására nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. január 15. (péntek) 1200

 

 

A pályázat benyújtható postai úton, vagy személyesen a Békési Polgármesteri Hivatalban (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 30. A személyesen leadott pályázatok átvételéről a pályázó átvételi elismervényt kap.

 

Szociális jellegű önkormányzati bérlakásra az az igénylő jogosult, akinek a vele együtt költözőkre tekintettel meghatározott egy főre jutó havi nettó jövedelme:

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét, egyedülálló bérlő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,5-szeresét, és

b) nincs olyan hasznosítható ingatlana, járműve, vagyoni értékű joga, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja.

 

Nem jogosult önkormányzati bérlakásra az a személy:

a) akinek bérleti jogviszonya a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján költöztették ki,

b) a pályázati eljárás során valótlan adatot közöl,

c) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott,

d) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn,

e) a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátraléka keletkezett.


 

A benyújtott pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a pályázó és a keresőképes együttköltöző személyek jövedelemigazolását,

b) tartós betegség, mozgáskorlátozottság esetén az arról szóló orvosi igazolást, melyből megállapítható, hogy az állapot a pályázat benyújtásakor fennáll,

c) a terhesség fennállását igazoló orvosi igazolást,

d) nappali tagozaton tanulói jogviszonyban álló nagykorú eltartott gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,

e) élettársi együttélés esetén ennek igazolásra kiadott hatósági bizonyítványt,

f) az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló egészségtelen lakhatási körülmény esetén az orvos által kiadott igazolást.

 

A benyújtott pályázat érvénytelen ha,

a) azt a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,

b) az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,

c) hiányos (adatokat nem közöl, szociális rászorultság nem állapítható meg, mellékletet nem csatol, így a nyilatkozat valóságtartalma nem állapítható meg),

d) a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak,

e) a pályázati anyag aláírása nem történt meg.

 

A pályázati kiírásban szereplő lakásokra a bérlő és a vele együtt lakó házastársa, élettársa közös kérelmére a bérlőtársi szerződés köthető.

 

Ha a pályázat nyertese a bérleti jog elnyerésétől számított 15 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága által felállított rangsorban következő személy válik jogosulttá a bérleti szerződés megkötésére.