A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. december 16.
Bérbeadó lakás - Karacs T. u. 5. 3. em. 10. - pályázat
Békés Város Önkormányzata részére bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlant piaci alapú lakbér megfizetése mellett: Az ingatlan címe: 5630 Békés, Karacs T. 5. 3. emelet 10. Alapterület, szobaszám, komfortfokozat: 60 m2, 2 szoba, komfortos Fizetendő lakbér összege: bruttó 42.000,- Ft

 

A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, legfeljebb 2 év határozott időtartamra.

A Képviselő-testület a szerződés lejártát megelőzően – a bérlő indokolt kérelemére – pályázati eljárás lefolytatása nélkül a bérlet időtartamát legfeljebb 3 év határozott időtartamra meghosszabbíthatja.

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az arra rendszeresített nyomtatványon, mely átvehető a Békési Polgármesteri Hivatalban (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 30. A pályázat benyújtását követően az adattartalom módosítására, illetve mellékletek utólagos becsatolására nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. január 15. (péntek) 1200

 

A pályázat benyújtható postai úton, vagy személyesen a Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.) 30. számú irodájában. A személyesen leadott pályázatok átvételéről a pályázó átvételi elismervényt kap.

 

Pályázatot kizárólagos használatot biztosító lakástulajdonnal nem rendelkező helyi lakos nyújthat be.

A pályázó a pályázatához köteles benyújtani az ő és vele együtt költözők jövedelemigazolását, ennek elmulasztása esetén a pályázata érvénytelen.

Nem vehet részt a pályázaton, és érvénytelen annak a pályázata, aki az óvadékra vonatkozó fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A lakás piaci alapon történő bérbeadása esetén a pályázó a pályázat elbírálásának időpontjáig óvadékot köteles fizetni.

A fizetendő óvadék alsó határa: 70.000,- Ft, mely összeg a pályázaton nem nyert személyek részére 8 napon belül visszafizetésre kerül.

 

Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki jövedelmi viszonyai miatt vélelmezhetően nem lesz képes a bérleti díjat megfizetni.

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki munkaviszonnyal, illetve ezzel egyenértékű foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

 

A benyújtott pályázat érvénytelen ha,

a) azt a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be,

b) az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,

c) hiányos (mellékletet nem csatol, így a nyilatkozat valóságtartalma nem állapítható meg),

d) a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak,

e) a pályázati anyag aláírása nem történt meg.

 

A pályázati kiírásban szereplő lakásokra a bérlő és a vele együtt lakó házastársa, élettársa közös kérelmére a bérlőtársi szerződés köthető.

 

Ha a pályázat nyertese a bérleti jog elnyerésétől számított 15 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottsága által felállított rangsorban következő személy válik jogosulttá a bérleti szerződés megkötésére.