A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2021. június 14.
ÁLLÁS - Múzeum igazgató - Békés
Békés Város Önkormányzatának Polgármestere a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről valamint egyes kulturális tárgyú rendelek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgató munkakör betöltésre

A munkaviszony időtartama:

Az igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó jogviszony 3 éves, határozott időre szól azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejártát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben, munkabére pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül megállapításra.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Széchenyi tér 4. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény rendelkezései, valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • A munkakör betöltésének elvárt követelményei:
 1. elvárt végzettsége: mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség
 2. elvárt idegennyelv-ismeret:KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 3. elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor annak vállalása, hogy a pályázó a vezető állású munkakör betöltését követően kettő éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja, kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Hasonló területen szerzett, legalább öt éves vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá a pályázó elérhetőségeit (lakcím, telefonszám és e-mail cím),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
 • iskolai és szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • korábbi jogviszonyairól, szakmai gyakorlatairól szóló igazolás,
 • a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti, elvárt B2 szintet elérő idegennyelvtudás igazolása,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy képzés alóli mentességről szóló igazolás,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalását kéri, úgy a pályázó erre irányuló, írásbeli nyilatkozatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit humánpolitikai munkatárs nyújt, a +36-66-411-011-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „igazgató”
 • személyesen: Kálmán Tibor polgármester részére, 5630 Békés, Petőfi u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beadására nyitva álló határidő elteltét követő harminc napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egy eseti, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő elteltét követően hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt a pályázatok elbírálásáról és az igazgató megválasztásáról.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: