A A A
Építményadó

Építményadóban adóköteles a Békés Város önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

 

A Htv. alapján mentes az adó alól: a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

 

A helyi adókról szóló 45/2015 (XI. 02.) önkormányzati rendelet alapján mentes a Htv. 13.§-ában és 13/A §-ában meghatározottakon kívül a magánszemély a garázs utáni adófizetési kötelezettség alól, ha azt nem üzleti céllal hasznosítja, valamint mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély a Htv. 52. § 8. és 20. pontjában meghatározott lakás és üdülő után. Nem kell építményadó bevallást benyújtani azon adótárgyak esetében, melyek a lakás és üdülő alapján élveznek mentességet.

 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

Az építményadó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető:Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon illetve az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, vagy elektronikus kapcsolattartást választó adózó az e-önkormányzati portálon található „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról megnevezésű” űrlap elektronikus beküldésével teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, a változást követő 15 napon belül. Az ügy kérelemre indul, a bevallás papír alapon nyújtható be. Az elektronikus ügyintézést a 26/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja zárja ki.

 

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

 

Ügyintézés díja: A bevallás benyújtása, és az önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes

Fizetési határidő és számlaszám:

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben a Békés Város Önkormányzata építményadó beszedési számlára 11600006-00000000-68332048 kell teljesíteni azonosítható módon. (adóazonosító jel/adószám, illetve az ügyfél ASP-ADÓ szakrendszerben rögzített mutató számának (Azonosító)  feltüntetésével)

 

Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

 

 

 

illetve AZ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSRA KÖTELEZETT, VAGY ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓ AZ E-ÖNKORMÁNYZATI PORTÁLON TALÁLHATÓ Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról MEGNEVEZÉSŰ ŰRLAP ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉVEL