A A A
Hagyatéki ügyek

Hatáskör címzettje

Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Zahoreczné Tóth Mária ügyintéző (19-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező elhunytak ügyei

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, és illetékmentes

Ügyintézési határidő

30 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell. A hagyaték leltározása: az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése.

Az eljárás hivatalból indul. A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban történik. A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében a halott vizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatjuk. A meghallgatás helyéről és idejéről értesítést bocsátunk ki, melyben tájékoztatást nyújtunk a leltárfelvételhez szükséges dokumentumok és adatok köréről. A leltárfelvételhez elegendő az idézett személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére. Ha a hozzátartozó nem békési lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik meg a hozzátartozó meghallgatása.

Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, a hagyatéki leltárt nemleges tartalommal készítjük el.

A hagyatéki leltár felvételét követőn a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása szükséges. Az ingatlanok értéke az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítvány adatai alapján kerülnek feltüntetésre. A leltárba felvett ingóságok értékére az öröklésben érdekeltek a tárgy általuk becsült értékének a megjelölésével nyilatkozatot tehetnek.

A hagyatéki eljárásról szóló törvény értelmében az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel.

Az adó – és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Békési Polgármesteri Hivatalhoz benyújtandó illetékkel és indoklással ellátott fellebbezéssel élhetnek.

A hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó – és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldjük meg az illetékes közjegyzőnek.

Az illetékes közjegyző Királyné dr. Nagy Judit (székhely: 5630 Békés, Kossuth u. 7. fsz. 7.)

 A hagyaték átadása a közjegyzőfeladat- és hatásköre.

Mikor kell a hagyatékot leltározni

A hagyatékot leltározni kell, ha

 • a hagyatékban
  • belföldön fekvőingatlan van,
  • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
  • lajstromozott vagyontárgy van,
  • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó (300.000 Forint) értékű ingó vagyon van, vagy
 • a jegyző vagy a körjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.
 • az öröklésben érdekelt kérelmére, továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, az alább nevezettek kérelmére leltározni kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgyat:
  • a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog,
  • az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje, és
  • tulajdonostársak közös öröklési szerződése esetén az örökhagyót túlélő tulajdonostárs,
 • ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy
 • ha az örökösként érdekelt csak a Magyar Állam,
 • ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.