A A A
Házassági szándék bejelentése

Ügytípus megnevezése

Házassági szándék bejelentése

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

 

Békés Város Anyakönyvvezetője

5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011

 • Buzder Bernadett anyakönyvvezető (18-as iroda)

Ügyfélfogadás ideje

Tekintettel az ügy sajátosságaira és az ügyintézés hosszára, a gyorsabb ügyintézés érdekében a házassági szándék bejelentéséhez előzetes időpont egyeztetése javasolt telefonon vagy személyesen.

 • hétfő:          8:00-12:00, 12:30-16:00
 • kedd:          nincs ügyfélfogadás
 • szerda:        8:00-12:00, 12:30-18:00     
 • csütörtök:   nincs ügyfélfogadás
 • péntek:        8:00-12:00

Illetékességi terület

Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

A házasságkötési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

30 nap

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A Polgári Törvénykönyv alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelentik. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.
A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző engedélyezi.

Ügyintézéshez szükséges iratok

Szükséges okiratok:

 • A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele,
 • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • A házasulók születési anyakönyvi kivonata

A házasulók családi állapotának igazolása céljából:

 • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását igazoló jogerős bírósági végzés, vagy olyan házassági kivonat, amely tartalmazza a válás tényét
 • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat
 • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat és közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
 • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat.

Ügyintézéshez szükséges további iratok, külföldi  állampolgárságú házasuló esetén

 • születési anyakönyvi kivonat (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles magyar fordításával ellátva)
 • családi állapot igazolás (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles magyar fordításával ellátva)
 • tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait (születési név, születési hely, születési idő, apja és anyja neve) nemét, lakcímét, családi állapotát,
  állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs. Amely ország nem állít ki tanúsítványt (Szlovákia, Románia, Izrael, Kanada, Ukrajna, Lettország) ezt a konzul előtt tett nyilatkozat helyettesíti.

 

Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.
Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.

Amennyiben külföldi állampolgárságú házasuló nem érti, és nem beszéli a magyar nyelvet, az eljárás során tolmács közreműködése szükséges.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 65. § (3) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.

Az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt napon belül felterjeszti a Békés Megyei Kormányhivatalhoz annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.