A A A
Közterület foglalás

Közterület-használat

 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén közterület-használati engedélyt kell kérni Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete alapján.

Közterület-használati engedélyt köteles kérni az, aki közterületet rendeltetésétől eltérő célra kíván használni, ilyen különösen:

- kereskedelmi és szolgáltató tevékenység,

- tartós közterületi árusítás,

- mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése,

- rendezvények és kiállítások tartása,

- mezőgazdasági termékek, zöldség, gyümölcs idényjellegű árusítása, 

- üzemképtelen járművek tárolása,

- építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása,

- közterület bontása,

- közművezetékek és berendezéseik elhelyezése,

- az önkormányzati közút területének nem közlekedési célú igénybevétele.

A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedély alapján lehet, amelynek kiadása nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedély beszerzésétől. Az állami közút melletti területen a közút kezelőjének hozzájárulását szükséges beszerezni. A közterület-használati engedélyt a polgármester adja ki.

A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

Közterület-használati engedély kizárólag írásban kérhető, a kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét), magánszemély esetében a születési helyét, idejét és az anyja nevét, jogi személy esetén cégjegyzékszámát,

b) a közterület-használat célját, illetve módját,

c) a közterület-használat időtartamát,

d) a közterület-használat pontos helyét,

e) a használat mértékét (az elfoglalt terület vízszintes vetületét, táblák esetén pedig a felület nagyságát).

Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. Az irányadó díjtételeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Közterület-használati engedély maximum 1 éves határozott időre adható. A határozott idő lejártát követően a közterület-használati engedélyt ismételten ki lehet adni.

A közterület-használati díj minimális mértéke 1.000,-Ft + ÁFA. Amennyiben az 1. számú mellékletben foglalt díjtételek alapján számított közterület-használati díj mértéke nem éri el az 1.000,-Ft-ot, akkor a közterület használatáért 1.000,- Ft + ÁFA összeget kell fizetni.