A A A
Vásár vagy piac üzemeltetésének engedélyezése

Hatáskör címzettje

Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság, kérelem előterjesztésének helye

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Ardeleán Péter ügyintéző (29-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területén létesített vásár vagy piac üzemeltetése

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illetékköteles, a fizetendő eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell a kérelem beadásakor leróni.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

 • Helyi termelői piac és az új bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele esetén 3.000 Ft, illetékbélyegben leróva.
 • Vásár, piac engedélyezési eljárása esetén 10.000 Ft, illetékbélyegben leróva

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek meg kell felelnie a jogszabályban előírt építés-ügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

 • A vásár, a piac, illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét is.
 • A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni, valamint köteles a kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész nyilvántartást vezetni.
 • Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitvatartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszerű intézkedés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
 • Az üzemeltető a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beékezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni.
 • Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

A kérelem mellékletei

 • a cég, egyéb gazdálkodó szervezet esetén a bejegyzésre vonatkozó cégkivonat
 • társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását
 • a területhasználat jogszerűségét igazoló okirat
 • a piac területén az állategészségügyi állomás valamint – növényvédő szer árusítása esetén – a növény-és talajvédelmi igazgatóság részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot kell biztosítani.
 • nyilatkozat, amelyben bizonyos létszám felett (fedett épület esetén: 300 fő, szabadtéri piac esetén: 1000 fő) az üzemeltető köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. (Kiürítési, menekítési terv, szabadtéri piac esetén az időjárás változás folyamatos nyomon követésének kötelezettsége)

A kérelem és mellékletei alapján a jegyző a vásár rendezője és a piac fenntartója részére vásár-illetve piacüzemeltetési engedélyt ad ki a szakhatósági hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, és a vásárt, piacot nyilvántartásba veszi.

A helyi termelői piac és a bevásárló-központ fenntartóját a hatóság nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentés másolatával értesíti az érintett szakhatóságokat.

A jogszabály pontosan felsorolja azon termékek körét, amelyek vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba.