A A A
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

Hatáskör címzettje

Békés Város Jegyzője

Eljáró hatóság, a közzétételi kérelem előterjesztésének helye

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Ardeleán Péter ügyintéző (29-es iroda)

Illetékességi terület

Békés város közigazgatási területén fekvő föld hirdetményi úton történő közlése

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

  • a hirdetmény kifüggesztésére 15 nap
  • a levett hirdetmény továbbítására 8 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld használatának megszerzése esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival. A haszonbérleti szerződést az előhaszonbérletre jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a haszonbérbeadónak a haszonbérleti szerződést a más törvényen alapuló előhaszonbérletre jogosultakkal közvetlenül is közölni kell.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.

A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a szerződés szerint a haszonbérlet

  • a földrészlet területének egészére jött létre, vagy
  • a földrészletnek csak egy meghatározott részére jött létre, de a használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe,

a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a haszonbérleti szerződések, a jegyző a haszonbérbe adót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására, vagy a szerződésnek a megfelelő példányszámban való csatolására.

A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

  • a haszonbérbe adó a hiánypótlási felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,
  • a közzétételi kérelem nem a haszonbérbe adótól származik.

Ha a jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, erről a kérelemhez csatolt iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti a haszonbérbe adót, illetve ha a közzétételi kérelem nem a haszonbérbe adótól származik, a kérelmezőt is.

A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések közül a szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

A haszonbérbe adó a közzétételi kérelmet a haszonbérleti szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek. A visszavonás iránti bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat visszaküldi a haszonbérlő részére. Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés kifüggesztését követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

A jegyző a haszonbérleti szerződést a 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példainyával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi

  • a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy
  • a mezőgazdasági igazgatási szerv - a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Földhivatali Osztálya - részére jóváhagyás céljából.

Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti a kérelmező haszonbérbeadót.

A kérelem és mellékletei

  • közzétételi kérelem, melyet a haszonbérbeadónak kell személyesen átadni, vagy postai úton kell megküldeni
  • a haszonbérleti szerződés három eredeti példánya

Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek. A közzétételi kérelemhez csatolni kell a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közleményt is.

A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a természetes személyazonosító adatokat, és ezt kell a hirdetőtáblára kifüggeszteni.

Az irattovábbítás során a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.