A A A
Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A Htv. alapján mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély; a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója; az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 45/2015 (XI. 02.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján mentes az idegenforgalmi adó alól a 70. életévét betöltött magánszemély.

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 

Az adó mértéke vendégéjszakánként 200,- Ft/fő.

Változás 2016. január 1-től:

Az idegenforgalmi adó beszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas a 45/2015 (XI. 02.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni. Az adóbeszedésre kötelezett a mentességre jogosultakról külön nyilvántartás vezet.

Az ügyintézés menete:

Az adóbeszedésre kötelezetteket a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli, amit írásban kell megtenni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig önadózás útján az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallást kell teljesíteni, melyet papír alapon tud benyújtani. Az elektronikus ügyintézést a 26/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja zárja ki.

Ügyintézési határidő:

Általános ügyintézési határidő 30 nap

Ügyintézés díja:

A bevallás benyújtása, és az önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes

Fizetési határidő és számlaszám:

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a beszedett adót a beszedést követő hó 15. napjáig köteles befizetni Békés Város Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára 11998707-04606811-10000104