A A A
Magánszemély kommunális adója

Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg, mely alapján kommunális adófizetési kötelezettség terheli a magánszemélyt az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség, a telek, után, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, vagyoni jogi jogosultja, vagy aki a lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 45/2015 (XI. 02.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi mentességek, kedvezmények nyújthatók:

  • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a nem lakás céljára szolgáló építmény és a telek.

  • Mentes a kommunális adója alól a magánszemély tulajdoni hányada/ vagyoni jogi jogosultsága/bérleti joga alapján ráeső adó alól, akinek adókötelezettsége az általa lakott lakásban áll fenn, és a 70. életévét betöltötte. Az adómentesség az életkor betöltését követő év első napjától vehető igénybe.

  • A katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. törvény 60. § (9) bekezdése alapján a polgári védelmi szervezetbe beosztott személy az adott évi magánszemélyek kommunális adójának összegéből 5.000,- Ft kedvezményben részesül, feltéve, ha az adóalanynak az adóhatóság felé lejárt adótartozása nem áll fenn. Az adókedvezményre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell írásba igazolni.

 

Az adó mértéke 2016. január 1. napjától belterületi adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 16.000,- Ft/év, külterületi adótárgyanként: 5.000,- Ft/év

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, a változást követő 15 napon belül. Az ügy kérelemre indul, a bevallás papír alapon nyújtható be. Az elektronikus ügyintézést a 26/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja zárja ki.

Ügyintézési határidő:

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyintézés díja:

A bevallás benyújtása, és az önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes

Fizetési határidő és számlaszám:

A magánszemély kommunális adóját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben a Békés Város Önkormányzata magánszemélyek kommunális adója beszedési számlára 11998707-04606811-10000032 kell teljesíteni, lehetőleg azonosítható módon. (adóazonosító jel/adószám, illetve az ügyfél ÖNKADÓ rendszerben rögzített mutató számának feltüntetésével)

Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.