A A A
Önkormányzati segély

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatáskörben eljárva Békés Város Polgármestere

Eljáró hatóság

Békési Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

 • Kertész Eszter ügyintéző (36-os iroda)
 • Riglerné Lestyán Katalin ügyintéző (37-es iroda)

Kérelem előterjesztésének helye

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 1.

Illetékességi terület

 • a Békés város közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők
 • illetékességre tekintet nélkül önkormányzati segély kell biztosítani, ha az arra rászorulónak az ellátás hiánya az életét, testi épségét veszélyezteti

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

21 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

Békés Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére - pénzben vagy természetben - önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély nyújtható, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:

 • család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (71.250 Forint),
 • egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Forint).

A polgármester az önkormányzati segély megállapításról szóló határozatban - a felhasználás ellenőrzésének keretében - a felhasználást alátámasztó dokumentumok (pl.: számla, nyugta) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya és gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítése, gyermeke vagy a gyámsága alatt álló kiskorú iskoláztatása, nevelésbe vett gyermekével való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, bűncselekmény sértettje, nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (pl.: nyugdíjazás iránti eljárás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása), megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van, és anyagi segítségre szorul.

Ügyintézéshez szükséges iratok

 • a kérelmező és családtagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
 • a létfenntartást veszélyeztető, a rendkívüli vagy kritikus élethelyzetet valószínűsítő dokumentum,
 • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. A kérelmet ebben az esetben a haláleset napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Jövedelemigazolás

 • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás
 • nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a megállapított ellátás összegéről szóló igazolás
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata
 • álláskereső vagy álláskeresési járadékban részesülő személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított igazolás
 • a gyermektartásdíj vagy egyéb jellegű tartás megállapításáról szóló jogerős határozat, és a teljesítés igazolásáról szóló irat