A A A

Jegyző és aljegyző irányítása alá tartozó feladatok

A közvetlen jegyzői és aljegyzői vezetés alatt álló feladatok

 1. Képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos és egyéb szervezési feladatok:

  1. a képviselő-testület és a bizottságok működésével kap­csolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, ügyviteli teendők ellátása,

  2. a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előzetes jogi kontrollja,

  3. önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítése az ágazati osztállyal együtt,

  4. interpellációval, átruházott hatáskörben hozott döntéssel, lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítése, a kapcsolódó szervezési feladatok lebonyolítása,

  5. a belső szervezeti egységek közötti koordinációs feladatok ellá­tása,

  6. a képviselők és bizottsági tagok információval való ellátása. A munkához szükséges információk honlapon, illetve belső hálózaton való elhelyezése,

  7. belső törvényességi ellenőrzés koordinálása, ellátása,

  8. a polgármesteri hivatal dolgozói és a képviselő-testület, vagy azok tagjai ré­széről felmerülő jogi szakértelmet igénylő ügy megoldásában közreműkö­dés, jogi tanácsadás nyújtása a képviselő-testület, a bizottságok, tisztségvi­selők, a jegyző és a hivatal belső szervezeti egységei részére, ennek kere­tében segítségnyújtás a jogszabályok értelmezéséhez,

  9. a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos előkészítő, szer­vező, végrehajtói feladatok, ügyviteli teendők ellátása,

  10. a bizottságok titkári teendőinek ellátása, a bizottság tájékoztatása az általa nyújtott támogatások elszámolásáról,

  11. belső szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása a szakmai osztályok közreműködésével,

  12. az intézmények és gazdasági társaságok működési szabályzatainak, valamint az alapító okiratok, társasági szerződések nyilvántartása,

  13. a határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos teendők ellátása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletek elkészítése,

  14. másodfokú önkormányzati hatósági ügyek képviselő-testületi döntésre való előkészítése,

  15. kistérségi társulási tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátása,

  16. panaszos ügyek, közérdekű bejelentések intézése,

  17. az alpolgármesteri és a jegyzői titkárságokon az ügyviteli, adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatatok ellátásában közreműködés.
 2.  Adatvédelmi feladatok ellátása

  1. közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala,

  2. a Békés Város Önkormányzata Gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 24/2015 (VI. 02.) önkormányzati rendeletben szabályozott szerződések feltöltése a városi honlapra,

  3. közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igénylések teljesítése,

  4. adatigénylések nyilvántartásának vezetése.
 3. Jogi feladatok:

  1. szerződéstervezetek készítése,

  2. közbeszerzési szerződések kontrollja,

  3. közalapítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása, beszámolóik elkészítésének koordinálása,

  4. gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosításával és képviselő-testületi előterjesztéseivel kapcsolatos feladatok ellátása,

  5. jogszabályi tájékoztató készítése a vezetők részére, valamint a képviselő-testület elé,

  6. a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előzetes jogi kontrollja,

  7. az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kötendő szerződések előzetes jogi kontrollálása,

  8. testületi előterjesztések készítése, koordinálása.

 4. Humánpolitikai feladatok:

  1. a képviselő-testület által kinevezett magasabb vezetők, a gazdasági társaságok ügyvezetői, a polgármester, az alpolgármester és a hivatali köztisztviselők személyi anyagának kezelése, karbantartása,

  2. a közszolgálati alap- és központi nyilvántartás naprakész vezetése, aktualizálása,

  3. pályáztatással, álláshirdetéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

  4. a munkaköréhez kapcsolódó előterjesztések készítése, a bizottsági ülésen és szükség szerint a képviselő-testületi ülésen részvétel, a döntések végrehajtása,

  5. kinevezés, illetményváltozás, jubileumi jutalom, minősítés, átsorolás, munkaviszony megszűnés előkészítése és lebonyolítása,

  6. eseti továbbképzésekkel, közigazgatási- és ügykezelői alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása,

  7. a köztisztviselők lakástámogatásáról szóló helyi rendeletben és szabályzatban foglaltak határidőn belüli végrehajtása,

  8. személyi adatváltozások átvezetése az alapnyilvántartásban és a személyi anyagban, továbbítása a MÁK felé,

  9. nyugdíjazás, GYED, GYES, fizetés nélküli szabadság kérelmekből adódó feladatok ellátása,

  10. a polgármester, az alpolgármesterek, valamint a hivatal dolgozóinak szabadság nyilvántartása, éves szabadságolási terv elkészítése,

  11. megbízási szerződések készítése,

  12. a hivatalban szakmai gyakorlatot töltő hallgatók munkájának koordinálása,

  13. a Munka Törvénykönyve, a Kttv. és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényből adódó feladatok ellátása,

  14. a személyzeti iratok elkülönített iktatása, irattározása,

  15. a hivatal köztisztviselőinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével járó feladatok ellátása,

  16. a hivatal nyugdíjasaival kapcsolatos referensi feladatok ellátása,

  17. esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, 
 5. Informatikai feladatok

  1. számítástechnikai feladatok ellátása,

  2. hardver és szoftverfejlesztés,

  3. információs rendszerfejlesztés,

  4. számítógépes hálózat karbantartása, fejlesztése,

  5. adatvédelmi feladatok ellátása,

  6. önkormányzati intézmények informatikai fejlesztéseihez tanácsadás, segítségnyújtás az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, karbantartásához, a meghibásodások kiküszöböléséhez,

  7. közreműködés a meglévő térinformatikai adatbázis karbantartásában és továbbfejlesztésében.
 6. f) Oktatási és egyéb intézményigazgatási és felügyeleti feladatok

  1. az ágazati törvényekből adódó fenntartói és törvényességi feladatok ellátása,

  2. az ágazati koncepciók előkészítése, a végrehajtásukban való közreműködés, az abban foglaltak teljesülésének nyomon követése,

  3. óvodai jogviszony keletkezésével, megszűnésével összefüggő hatósági jogkörökben való döntés előkészítése,

  4. közreműködés az önkormányzat köznevelési feladatainak intézményi és hatósági szintű ellátásában,

  5. kapcsolattartás az oktatási és a kulturális intézményekkel,

  6. a kulturális, közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, az ehhez tartozó szakfeladatok gazdálkodásának koordinálása,

  7. a nevelési programok végrehajtásának ellenőrzése,

  8. az ágazati intézmények működésével kapcsolatos testületi előterjesztések készítése, koordinálása, az ágazatra vonatkozó testületi döntések végrehajtásának felügyelete,

  9. a jogszabályban meghatározott intézményi statisztikai adatok gyűjtése,

  10. városi rendezvények támogatására vonatkozó döntések előkészítése, a végrehajtás nyomon követése, elszámoltatás, a döntéshozók tájékoztatása a támogatások elszámolásáról,

  11. az intézményvezetők munkájának segítése, koordinálása,

  12. az intézmények működésével kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítése, koordinálása,

  13. intézményi alapító okiratok módosításainak átvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

  14. bérlettámogatási ügyek,

  15. középiskolai és felsőoktatási támogatások előkészítése, lebonyolítása, intézményvezetői, gazdaságvezetői pályázatok előkészítésében való közreműködés.
 7. Birtokvédelem, panaszkezelés

 8. Gépkocsivezető munkájának irányítása

 9. Választási eljárással kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátása

 10.  Népszámlálás