A A A

Műszaki Osztály

Műszaki Osztály feladat- és hatásköre

 1. Beruházás, pályázatkészítés-, figyelés, koncepciók készítése, pályázatok kezelése

  1. önkormányzati beruházások előkészítése,
  2. a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások üzembe he­lye­zése,
  3. pályázatot készít a beruházásokhoz igényelhető pályázati pénzek, céltámo­gatá­sok megszerzése érdekében,
  4. közreműködik a közműtársulások szervezésében a jelentősebb lakossági hozzájárulásból megva­lósuló beruházások esetében, és ellátja az ezzel kapcsolatos fel­adatokat,
  5. irányítja, felügyeli az önkormányzati beruházási, felújítási munkálatokat és segíti az intézmények ez irányú munkáját,
  6. a beruházások tekintetében műszaki ellenőrzést végez, és végeztet, terveket készíttet,
  7. az önkormányzati gazdasági társaságok építési – létesítési – beruházásai műszaki tartalmának véleményezése,
  8. pályázatok figyelése, pályázati előterjesztések készítése,
  9. közbeszerzési feladatok ellátása, lebonyolítása,
  10. pályázati projektek teljes körű lebonyolítása, utógondozása,
  11. tőkebevonást megcélzó városi fejlesztési projektek készítése, annak koordinálása, önkormányzati vállalkozások létrehozásával kapcsolatos fel­adatok ellátása.
 2. Környezetvédelmi feladatok

  1. zajvédelem: a zaj- és rezgésvédelmi központi jogszabályok szerinti feladatok ellátása, valamint az ezekre vonatkozó helyi rendeletek végrehajtása,
  2. parlagfű-mentesítés: a növényvédelmi rendelet, valamint a parlagfű visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtása a belterület vonatkozásában,
  3. részvétel a város parlagfű-térképének elkészítésében,
  4. környezeti hatásvizsgálatokban szakhatóságként közreműködés,
  5. közmeghallgatás szervezése és hirdetés kifüggesztése a környezet védelméről szóló törvényi előírás szerint,
  6. a környezet védelméről szóló törvény szerinti önkormányzati hatósági feladatok ellátása,
  7. a városi környezetvédelmi program elkészítésének és végrehajtásának koordinálása,
  8. állattartással és hajtatásos növénytermesztéssel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatok ellátása,
  9. a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok szerinti feladatok ellátása,
  10. a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásának ellenőrzése,
  11. rágcsáló mentesítés és szúnyoggyérítés koordinálása,
  12. fás szárú növényekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.
 3. Építésügyi feladatok

  1. összevont engedélyezési eljárás, elvi építési, telepítési, az országos építési követelményektől való eltérési, építésügyi hatósági szolgáltatási, építési, bontási, használatbavételi és fennmaradási, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyek,
  2. építésügyi szakhatósági állásfoglalások és egyéb építéshatósági nyilatkozatok, hatósági bizonyítványok kiadása,
  3. építési információ szolgáltatása az egyes ingatlanok beépít­hetőségéről,
  4. felvonók és a mozgólépcsők engedélyezése, ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges,
  5. építésügyi hatósági ellenőrzés,
  6. önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről – a változtatási tilalom kivételével – az érintettek tájékoztatása,
  7. helyi építési szabályzat által meghatározott módon beépítési kötelezettség, helyrehozatali kötelezettség elrendelése, a tele­püléskép védelme érdekében az épület és környezetének kialakítása, az épület külső helyreállítása ügyében hozható intézkedés,
  8. építésügyi műszaki nyilvántartás vezetése,
  9. talajvízkút létesítésével és használatbavételével kapcsolatos ügyek,
  10. közreműködés a településrendezési koncepció kialakításában, a telepü­lés-rendezési tervek és helyi építési szabályzatok kialakításában, a főépítészet ez irányú munkájában,
  11. megállapítás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket,
  12. tervezői jogosultság ellenőrzése,
  13. főépítészi szakvélemény megkérése, ezen szakvélemény szükségességére a beruházó, illetve a tervező figyelmének felhívása,
  14. az ingatlan házszáma, postacíme megállapításának előkészítése,
  15. a rendezési terv szakmai előírásainak betartatása ellenőrzése, az észlelt rendellenességek jelzése.
 4. Városüzemeltetési feladatok

  1. úthatósági feladatok ellátása,
  2. közvilágítás üzemeltetése, energetikai feladatok,
  3. térinformatika,
  4. a települési zöldfelület-rendszer fenntartási, fejlesztési koncepciójának elkészítése,
  5. a helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel és értékekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, kezelési tervek készíttetése,
  6. a település zöldfelületeivel összefüggő szakmai tervek véleményezése,
  7. a zöldfelületeket érintő önkormányzati rendelettervezetek előkészítése,
  8. részvétel településrendezési tervek szakági tervezési programjának megállapításában,
  9. természetvédelmi feladatok ellátása a természet védelméről szóló törvény alapján,
  10. parkgondozási terv véleményezése, teljesítésének értékelése,
  11. az üzemeltetett épületek, illetve a polgármesteri hivatal vonatkozásában jelentkező munka- és tűzvédelmi feladatok koordinálása.